Przepisy

A1 wydawane na podstawie certyfikatu rezydencji podatkowej

Uwaga. Na tych zasadach rozpatrywane są wnioski złożone po raz pierwszy, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą, oraz wnioski, które wpłynęły przed tą datą, pod warunkiem, że do tej daty nie zostały wydane zaświadczenia A1 bądź decyzja o odmowie ich wydania.

Przedstawione przez ZUS enumeratywne wyliczenie wymogów do uzyskania A1, składające się z:
- karty pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE) wraz z zezwoleniem na pracę, albo wizy z prawem do pracy, gdy jest ona wykonywana na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
- informacji o miejscu zamieszkania (formularz US-54 „informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”);
- oraz certyfikatu rezydencji
powinno pozwolić przedsiębiorcy już na etapie składania wniosku ocenić, czy otrzyma zaświadczenia, o które wnioskuje. Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CFR-1). Wydaje go urząd skarbowy. Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również w innym państwie, kluczowym jest podanie informacji, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2018.200, art. 3 ust. 1 i 1a).

 Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się taką, która:
• posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych, np. miejsce, gdzie znajdują się członkowie jej najbliższej rodziny, z którymi wiąże swoją przyszłość, bądź w którym prowadzi stałą działalność) lub
• przebywa na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w trakcie roku podatkowego.

Uwaga.  Warunek przebywania na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w roku nie musi być spełniony w drodze nieprzerwanego pobytu. Wystarczy, by osoba fizyczna spędziła w Polsce łącznie więcej niż 183 dni w roku (dla osób fizycznych rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Do uzyskania zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych niezbędne jest uzyskanie dla cudzoziemca numeru NIP, w tym celu w urzędzie skarbowym należy złożyć druk NIP-7.

Urząd skarbowy ma 7 dni na wydanie certyfikatu rezydencji. Na certyfikacie powinien być wskazany okres jego ważności. Jeśli dokument go nie zawiera, rezydent może posługiwać się certyfikatem przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.