NAJNOWSZE INFORMACJE

Pakiet Mobilności opublikowany. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 20 sierpnia 2020 r.

31 lipca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 249 opublikowano zbiór aktów prawnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności.

Jest to ważna data, gdyż od niej będzie liczyć się vacatio legis czyli okres, po którym powyższe przepisy zaczną obowiązywać. Już 20 dni po opublikowaniu - czyli od 20 sierpnia br. - przewoźnicy będą musieli zacząć stosować zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, czyli rozporządzenia (WE) 561/06.

Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach od 1 lipca 2020 r. zajmie się KAS

Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Prezydent podpisał 16 czerwca 2020 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r. Zastąpi go nowy, oparty na geolokalizacji. Będzie on wygodny dla kierowców oraz przewoźników i nie będzie generował po ich stronie niepotrzebnych obowiązków i kosztów.

Zmieniona dyrektywa o delegowaniu – nie dotyczy transportu

Od 30 lipca 2020 roku zaczynają obowiązywać zmienione przepisy dyrektywy 96/71/WE dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – czyli dyrektywa UE 2018/957.

Polska: badania techniczne pojazdów nie wydłużają się automatycznie

Polska na czas pandemii nie dokonała automatycznego przedłużenia ważności badań technicznych pojazdów.

09.07.2020 Pakiet Mobilności przyjęty!

Po kilku latach prac legislacyjnych znamy w końcu ostateczny kształt Pakietu Mobilności. Najszybciej, bo już we wrześniu 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków. Przewoźnicy będą mieli 18 miesięcy, aby przygotować się do nowych zasad dotyczących delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te zaczną obowiązywać w marcu 2022 roku.

GITD: użyczanie certyfikatów kompetencji zawodowych - niedozwolone!

W związku z „użyczaniem” certyfikatów kompetencji zawodowych, GITD przypomina, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunek posiadania kompetencji zawodowych i która:

Polska: letnie zakazy ruchu pojazdów

Wraz z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji, od 26 czerwca obowiązują letnie zakazy ruchu pojazdów o dmc powyżej 12 t: 

  • w piątki, w godzinach 18-22
  •  w soboty, w godzinach 8-14
  •  w niedziele, w godzinach 8-22.

Zakazy potrwają do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć w szkołach. Wyjątki od zakazów zawarte są w rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2019 poz. 1968 z późniejszymi zmianami).

Od 4 czerwca wspólne europejskie zasady wydłużania ważności dokumentów i certyfikatów

Wspólne europejskie zasady ws. odnawiania lub przedłużania ważności certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń przyjęte.

Odpowiadając na postulaty branży transportu drogowego, w tym ZMPD oraz organizacji partnerskich zrzeszonych w IRU, instytucje UE przyjęły Rozporządzenie ws. odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. Zapisy Rozporządzenia mają być stosowane od dnia 4 czerwca br.