Przepisy

Ruszył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

30 listopada 2017 r. uruchomiono usługi na platformie ePUAP, umożliwiające wprowadzanie danych do Rejestru uprawnionym podmiotom. Starostowie, za pośrednictwem specjalnych formularzy, zaczną przekazywać dane do ewidencji przedsiębiorców, tj. dotyczące wydanych przez nich zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dane do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy (w związku z utratą dobrej reputacji). Ponadto organy kontrolne (m.in. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg), również za pośrednictwem platformy ePUAP zaczną przekazywać dane do ewidencji poważnych naruszeń. Zgodnie z przepisami będą miały czas do 1 marca 2018 r. na przekazanie danych do KREPTD.

Strona internetowa kreptd.gitd.gov.pl
Uruchomiono również stronę internetową https://kreptd.gitd.gov.pl, za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

 

Dane zawarte w powyższych ewidencjach stanowić będą główną bazę danych, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Rejestru.
Określone dane z Rejestru będą jawne i publicznie dostępne na dedykowanej stronie internetowej, tj.:
-       firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
-       numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
-       rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
-       liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
-       numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
-       status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
-       początek ważności licencji wspólnotowej;
-       koniec ważności licencji wspólnotowej;
-       data cofnięcia licencji wspólnotowej;
-       data zawieszenia licencji wspólnotowej;
-       data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
-       powód zawieszenia lub wycofania licencji wspólnotowej;
-       numer seryjny cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
-       data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
-       data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
-       imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;
-       imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz:

  • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone, tworząc ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).
KREPTD jako narzędzie prowadzenia analiz -

Użytkownicy korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji, co z kolei będzie miało wpływ na wzmocnienie uczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego. Szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom, co poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego – podsumował Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Dzięki wdrożeniu KREPTD, Główny Inspektor Transportu Drogowego i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki.

Co to jest Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego?
Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m. in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej. Celem utworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej, zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji na rynku oraz identyfikowanie nieuczciwych przewoźników.