Przepisy

Umowa ADR 2017 i instrukcje pisemne w pojeździe

Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 01.01.2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej" instrukcji skończył się 30.06.2017 roku.  Choć różnice między ,,starą" i ,,nową" instrukcją nie są duże, to jednak służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.
Jeśli chodzi o Rosję, to za brak tego dokumentu zgodnie z kodeksem naruszeń administracyjnych karę otrzymuje kierowca, osoba zarządzająca firmą oraz sama firma (szczegóły tutaj). wersja komunikatu przetłumaczona na język polski;
1. Transport kierowcy towarów niebezpiecznych, który nie posiada zaświadczenia ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych, specjalnych zezwoleń lub danych pisemnej instrukcji kierowcy ADR o zagrożeniach związanych z systemem przewidzianym przez przepisy transportu towarów niebezpiecznych, jak również transport towarów niebezpiecznych Ładunek w pojeździe, którego konstrukcja nie spełnia wymogów zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych lub na których nie ma elementów systemu informacyjnego ns niebezpieczeństw wszelkiego sprzętu lub urządzeń używanych do eliminacji skutków wypadków związanych z transportem towarów niebezpiecznych lub nieprzestrzegania warunków przewozu towarów niebezpiecznych objętych tymi przepisami -

podlega grzywnie administracyjnej  w wysokości dwóch tysięcy do dwóch tysięcy pięciuset rubli lub pozbawienie prawa do prowadzenia pojazdów na okres od czterech do sześciu miesięcy; Dla osób odpowiedzialnych za transport - od piętnaście tysięcy do dwudziestu tysięcy rubli; Na osobach prawnych - od czterystu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli.

2. Naruszenie zasad przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w części 1 niniejszego artykułu
Przyciąga karę administracyjną na kierowcę w wysokości od tysiąca do tysiąca pięćset rubli;
Dla osób zarządzajacych odpowiedzialnych za transport, od pięciu tysięcy do dziesięciu tysięcy rubli; Na osobach prawnych - od stu pięćdziesięciu tysięcy do dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli.
Obowiązującą instrukcję pisemną zgodną z ADR  można znaleźć tutaj.

Tekst umowy ADR 2017-2019 i załączników można znaleźć cz. I tutaj, cz.II tutaj.