Przepisy

Kodeks karny zaostrzony. Zmiany też w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Zmiany ustaw
Kodeks karny; Kodeks wykroczeń; Prawo o ruchu drogowym; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:
PODWYŻSZENIE GRANICY KARY. Podwyższone do 2 lat więzienia najniższej granicy kary za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Kara wyniesie od 2 do 8 lat więzienia. Według obowiązującego stanu prawnego kara wynosi od 9 miesięcy do 8 lat więzienia.
BEZ ZAWIESZEŃ. Wyrok w procesie pijanych kierowców (lub pod wpływem środka odurzającego) nie będzie mógł być wydany w zawieszeniu. Dla przykładu statystyka zawieszeń: w 2015 r. na 112 wyroków skazujących, 26 sprawcom wymierzono kary w zawieszeniu, w 2014 r. było 38 zawieszeń na 151 wyroków, a w 2013 r. - 93 na 252 wyroki.
JAZDA W SYTUACJI ORZECZONEGO ZAKAZU. Kierowca, który wsiądzie za kierownicę pojazdu mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Obecnie obowiązuje zagrożenie karą pozbawienia wolności do 3 lat.
JAZDA MIMO COFNIĘTYCH ADMINISTRACYJNIE UPRAWNIEŃ. Kierowca, który będzie prowadził pojazd mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie taki zakaz jest stosowany bardzo rzadko. W 2015 r. spośród prawie 1,4 tys. osób skazanych za jazdę bez uprawnień, odebranych administracyjnie, zaledwie wobec czterech orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
UCIECZKA PRZED KONTROLĄ DROGOWĄ. Świadoma ucieczka przed pościgiem służby posiadającej uprawnienia do kontroli drogowej będzie przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd będzie też orzekał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obecnie ucieczka przed policją czy inna służbą, jeśli nie naraża konkretnej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie kończy się wypadkiem, ani nie powoduje bezpośredniego zagrożenia katastrofą, traktowana jest jak wykroczenie. Grozi za nie grzywna do 5 tys. zł lub kara aresztu do 30 dni. W 2015 r. ucieczek przed policją było ponad 2,6 tys.
PRZEDAWNIENIE WYKROCZEŃ. Termin przedawnienia wykroczeń będzie wydłużony. Wykroczenia w komunikacji mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu. Obecnie - zgodnie z art. 45 par. 1 kw. - karalność ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeśli jednak podczas tego roku policja, straż miejska, czy inspekcja transportu drogowego rozpoczną postępowanie, wówczas termin przedawnienia wydłuża się o kolejny rok (od momentu popełnienia czynu a nie wszczęcia postępowania). Tym samym im później wszczęto postępowanie, tym mniejsza szansa na przeprowadzenie postępowania i prawomocne zakończenie procesu przed przedawnieniem. Jeśli w pierwszej instancji osoba zostanie skazana, ale złoży apelację, to jeśli przed rozpatrzeniem tej apelacji upłynie termin przedawnienia, sąd i tak będzie musiał uchylić wyrok skazujący i umorzyć postępowanie nawet gdyby skazany wycofał apelację. W 2015 r. przedawniło się ponad 1 tys. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
SPRAWY O PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO BRD. Inny z przepisów nowelizacji zakłada, że sądy wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały zostać poinformowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących się w centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policję. Obecnie sądy, orzekając w sprawie przestępstw drogowych, nie wiedzą czy podsądny popełniał wcześniej wykroczenia drogowe.